Race Media ønsker alle  

et rigtig Godt Nytår :-)

-------------------------

Race Media wish you  

all a Happy New Year :-)
 

 

 

STOR MEDIEDÆKNING AF RACE MEDIA PROGRAMMER

Race Media producerede i 2019 26 stk. TV programmer fra bla.
DM-Rally, Rally Sprints,Rally Monte Carlo, Tractor Pulling, Rallycross, og Hillclimb.
De blev vist på TV3 Sport, TV3 Max, TV2/Nord, TV Midt-Vest, TV Syd og TV2 Lorry.
Vi fik vist programmerne mange gange med meget vekslende sendetider,
men alle programmerne blev vist mindst 1 gang på hver kanal i bedste sendetid.
Flere af regionerne har også genudsendt mange programmer fra tidlige år.
Samlet har mere end 1 million TV seere set vore programmer i 2019.

RALLY FOR FJERDE ÅR I TRÆK MEST SETE BILSPORT 
Den økonomiske opbakning fra sponsorer og kører har aldrig været bedre.
Derimod halter løbsarrangørerne noget efter.
Det er kun få af dem som går ind og støtter TV aftalerne økonomisk. 
Gennemsnitligt har hvert program været vist mere end 20 gange.
Det betyder at Dansk Rally igen har været det mest sete af
alt Dansk Bilsport på Dansk TV i 2019.
 

SAMMENLÆGNING AF NETTV KANALER
Efter forsøg med opsplittelse af NETTV kanalen valgte vi midt på året
at sammenlægge de 3 kanaler til 1 samlet.
Det har desværre aldrig lykkedes at få fat i andre grene af Motorsporten end Rally.
Mere end 98% af vore brugere ser kun Rally.
 

NETTV VISNINGER I KRAFTIG STIGNING /
FÆRRE BRUGERE

Indtil 2019 var vores mest sete program på NETTV
et Rallyprogram med omkring 5.000 visninger.
I 2019 toppede DM-4, DM-5, DM-6, med henholdsvis
13.201, 7.035 og 15.861 visninger.
Samlet har vi haft mere end 201.702 visninger på NETTV Kanalen i 2019.
Det negative er dog at vi aldrig har haft så få brugere.
i dag den 31/12 2019 vi ca. 400 betalende abonnementer,
men det svarer jo ikke helt til at antal visninger er steget til det ca. 3 dobbelte.
Vi overvejer forskelige nye tiltag omkring sikkerheden med NETTV kanalen,
men vi kan garantere at den kører mindst hele 2020 ud uden prisstigninger.
 

STORE PLANER FOR 2020
Planen for 2020 er at udvide Rally TV dækningen til næsten det dobbelte.
Vi vil gerne producere et Rallymagasin der skal udkomme 2 gange om måneden
Det vil give plads til dækning af flere kører og løb,
men ikke mindst også en større dækning af hver enkelte.
Men før det kan lade sig gøre skal der selvfølgeligt en masse aftaler
på plads både med økonomien – men også aftaler med bla.
DASU og Rallyudvalget omkring ordentlige arbejdsforhold.
De senere års unødvendige heksejagt på pressefolk må have en ende!
Vores deadline er 1. marts - så der vil vi kunne fremlægge den endelige plan.
 

TAK FOR HJÆLPEN I 2019
Vi vil slutte året af med at takke alle der har støttet os økonomisk -
Tv stationerne der har sendt programmerne -
Løbsarrangørerne der har lavet nogle supergode Rallyer –
Freelancerne der ofte står op kl. 5 på en søndag -
og først er hjemme igen efter midnat.
Også en stor tak til jer som støtter produktionerne
igennem NETTV abonnementerne. 
 

RIGTIG GODT NYTÅR TIL ALLE FRA RACE MEDIA 
 


--------------------------------------------------------------------------------

 

GREAT MEDIA COVERAGE OF RACE MEDIA PROGRAMS
Race Media produced 26 pieces in 2019 TV programs from eg.
DM Rally, Rally Sprints, Rally Monte Carlo Historique,
Tractor Pulling, Rallycross, and Hillclimb.
They were shown on TV3 vSport, TV3 Max, TV2/Nord,
TV Mid-West, TV Syd and TV2 Lorry.
We were shown the programs many times with very varied broadcast times,
but all the programs were shown at least once
 on each channel in the best broadcast time.
Several of the regions were also good at
releasing many programs from early years.
More than 1 million TV viewers have watched our programs in 2019.
RALLY FOR THE FOURTH YEARS MOST SEANS CAR SPORTS
The financial backing of sponsors and drivers has never been better.
By contrast, race organizers are lagging behind.
 Only a few of them go in and support the TV deals financially
On average, every program has been shown more than 20 times.
This means that Danish Rally has again been the most viewed
of all Danish car sports on Danish TV in 2019.
COMPOSITION OF NETTV CHANNELS
After trying to split the NETTV channel, in the middle of the year
we chose to merge the 3 channels into 1 total.
Unfortunately, it has never succeeded in getting hold of
other branches of Motorsporten than Rally.
More than 98% of our users only see Rally.
NETTV VIEWS IN STRONG RISE / LESS USERS
Until 2019, our most watched program on NETTV
was a Rally program with about 5,000 views.
In 2019, DM-4, ​​DM-5, DM-6, peaked with 13,201, 7,035 and 15,861 views,
In total, we have had more than 201,702 views on the NETTV Channel in 2019.
 The negative is that we have never had so few users.
Today 31/12 2019 we approx. 400 paying subscriptions,
but that doesn't exactly mean that the number
of impressions has increased to approx. 3 double.
We are considering various new security measures with the NETTV channel,
but we can guarantee that it will last at least
the whole of 2020 without price increases
GREAT PLANS FOR 2020
The plan for 2020 is to extend Rally TV coverage to almost double that.
We would like to produce a Rally magazine that will be
published twice a month from March and year out.
This will provide room for coverage of several runs and races,
but not least a greater coverage of each individual.
But before that can be done, there must of course be a lot of agreements
in place both with the economy - but also agreements with
DASU and the Rally Committee on decent working conditions.
The completely unnecessary witch hunt of the press must have come to stop!
Our deadline is March 1st - where we will be able to present the final plan.
THANKS FOR HELP IN 2019
We will end the year by thanking everyone
who has supported us financially -
The TV stations that have sent the programs -
The race organizers who have made some super good Rallies -
The freelancers who often get up at. 5 on a Sunday -
and only back home after midnight.
Also a big thank you to you who support the productions
 through the NETTV subscriptions.
HAPPY NEW YEAR TO ALL FROM RACE MEDIA 

 

 

 

 

NYTÅRS SAMMENKLIP
Sæson 2019 klippet ned til under 3 minutter!

 

Hit Counter